Hotline: 0942.99.77.66
Hotline: 0942.99.77.66
Giỏ hàng Giờ làm việc: 9h00 - 21h00 Khuyến mãi

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng tại Di Động Mỹ:

 1. Chấp nhận các điều khoản sử dụng

Các điều khoản và điều kiện sau đây (gọi chung là các “Điều khoản sử dụng”) quy định việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin từ Di Động Mỹ

Bằng việc sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của Di Động Mỹ bạn chấp nhận, đồng ý bị ràng buộc và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Di Động Mỹ dưới đây.

Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng, chính sách bảo mật của Di Động Mỹ hoặc không có đầy đủ năng lực hành vi dân sự phù hợp, xin vui lòng dừng việc truy cập và sử dụng Website: didongmy.com ngay lập tức.

 1. Truy cập didongmy.com

Di Động Mỹ bảo lưu quyền được chấm dứt, thay đổi bất kỳ dịch vụ, thông tin nào mà Di Động Mỹ cung cấp vào bất cứ lúc nào, theo quyết định của Di Động Mỹ mà không cần báo trước. Để truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Di Động Mỹ, bạn có thể được yêu cầu cung cấp một số thông tin đăng ký nhất định khi bạn đăng ký thành viên/ đăng ký nhận bản tin.

Bạn đảm bảo rằng tất cả các thông tin bạn cung cấp cho Di Động Mỹ là chính xác, đầy đủ và cập nhật. Bạn đồng ý rằng tất cả các thông tin mà bạn cung cấp cho Di Động Mỹ  thông qua Website didongmy.com được điều chỉnh bởi chính sách bảo mật của Di Động Mỹ

Nếu bạn lựa chọn, hoặc được cung cấp, một tên người dùng, mật khẩu hoặc bất kỳ phần nào khác của thông tin như là một phần của thủ tục an ninh của Di Động Mỹ, bạn có nghĩa vụ bảo mật các thông tin này, và không được tiết lộ cho bất kỳ người nào hoặc tổ chức nào khác.

Bạn cũng xác nhận rằng tài khoản của bạn là dành riêng cho bạn và đồng ý không cung cấp thông tin tài khoản cho bất kỳ người nào khác để truy cập vào các dịch vụ, thông tin của Di Động Mỹ. Bạn đồng ý thông báo cho Di Động Mỹ ngay lập tức bất kỳ việc truy cập trái phép nào có sử dụng đến tên sử dụng, mật khẩu của bạn.

Di Động Mỹ có quyền vô hiệu hóa bất kỳ tên người dùng, mật khẩu hoặc số nhận dạng khác, đã được lựa chọn bởi bạn hoặc cung cấp bởi Di Động Mỹ, bất cứ lúc nào theo quyết định của Di Động Mỹ mà không cần thông báo lý do của việc vô hiệu hóa đó.

 1. Quyền sở hữu trí tuệ

Các Điều khoản sử dụng cho phép bạn sử dụng các dịch vụ của Di Động Mỹ cho cá nhân, cho mục đích phi thương mại.

Bạn không được sao chép, phân phối, sửa đổi, hiển thị công khai, thực hiện công khai, tái xuất bản, tải về, lưu trữ hoặc truyền tải bất kỳ nội dung hoặc tài liệu có sẵn trên Website Di Động Mỹ ngoại trừ trường hợp việc này được thực hiện tự động bởi máy tính/ trình duyệt web mà bạn sử dụng, cần thiết cho việc truy cập và sử dụng các dịch vụ, thông tin của Di Động Mỹ. 

 1. Thương hiệu

Bạn không được sử dụng thương hiệu Di Động Mỹ, mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của Di Động Mỹ. Các thương hiệu của các bên thứ ba, các biểu tượng, sản phẩm hoặc dịch vụ, thiết kế hay khẩu hiệu xuất hiện trên Di Động Mỹ không nhất thiết chỉ ra bất kỳ sự liên kết nào của các bên thứ ba đó với Di Động Mỹ.

 1. Hành vi nghiêm cấm

Bạn chỉ có thể sử dụng các dịch vụ của Di Động Mỹ cho các mục đích hợp pháp và phù hợp với các điều khoản sử dụng. Bạn đồng ý không sử dụng các dịch vụ của Di Động Mỹ cho bất kỳ hành vi hoặc mục đích vi phạm pháp luật.

 1. Đóng góp của thành viên

Các dịch vụ Di Động Mỹ có thể chứa bảng tin, các trang web cá nhân hoặc cấu hình, chức năng nhắn tin và các tính năng tương tác khác (gọi chung là “Dịch vụ tương tác”) cho phép người dùng gửi, xuất bản, truyền tải cho người khác nội dung hoặc tài liệu (gọi chung là “những đóng góp của thành viên”), trên hoặc thông qua Dịch vụ của Di Động Mỹ.

Bất kỳ thông tin nào bạn gửi đến các Dịch vụ của Di Động Mỹ sẽ không được coi là các thông tin bảo mật. Bằng cách cung cấp bất kỳ đóng góp nào trên các Dịch vụ của Di Động Mỹ, bạn cấp cho Di Động Mỹ quyền không thể thu hồi, đầy đủ, vĩnh viễn, và miễn phí để tái xuất bản, trưng bày, phân phối, sửa đổi.

Bạn bảo đảm rằng bạn sở hữu hoặc kiểm soát mọi quyền đối với các thông tin đóng góp cho Di Động Mỹ. Bạn đảm bảo tính hợp pháp, độ tin cậy, tính chính xác và phù hợp của các thông tin đó. Di Động Mỹ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào, về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ đóng góp nào của người dùng.

 1. Giám sát và Thi hành

Di Động Mỹ có quyền: loại bỏ hoặc từ chối đưa lên bất kỳ thông tin đóng góp nào của thành viên theo đánh giá của Di Động Mỹ, thực hiện các sửa đổi mà Di Động Mỹ cho là cần thiết đối với các đóng góp của thành viên, tiết lộ danh tính của bạn hoặc các thông tin khác về bạn theo các yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền; chấm dứt hoặc đình chỉ truy cập của bạn đến tất cả hay một phần của Dịch vụ Di Động Mỹ cho bất kỳ hoặc không vì lý do gì.

Di Động Mỹ không thực hiện xem xét các tài liệu trước khi nó được đăng tải trên các Dịch vụ của Di Động Mỹ, và không thể đảm bảo loại bỏ nhanh chóng các thông tin này sau khi nó đã được đăng.

 1. Tiêu chuẩn nội dung

Tiêu chuẩn áp dụng cho bất kỳ và tất cả các đóng góp của người sử dụng. Nội dung đóng góp của người dùng phải tuân thủ các qui định pháp luật.

Theo đó, Di Động Mỹ không chịu trách nhiệm với bất kỳ bên thứ ba nào về việc Di Động Mỹ không thể loại bỏ kịp thời các thông tin đóng góp bởi thành viên trên các dịch vụ của Di Động Mỹ

 1. Vi phạm bản quyền

Di Động Mỹ coi trọng vấn đề bản quyền và sẽ phản hồi lại các thông báo về việc vi phạm bản quyền theo đúng các qui định của pháp luật. Nếu bạn tin rằng bất kỳ thông tin nào cung cấp trên Di Động Mỹ vi phạm bản quyền của bạn, bạn có thể yêu cầu loại bỏ các thông tin này từ các dịch vụ của Di Động Mỹ bằng cách gửi thông báo cho Di Động Mỹ qua thư điện tử hoặc các hình thức liên lạc phù hợp khác.

 1. Dựa vào thông tin cung cấp

Các thông tin có sẵn trên hoặc thông qua Dịch vụ của Di Động Mỹ được cung cấp duy nhất cho mục đích thông tin chung. Di Động Mỹ có thể cập nhật các thông tin này theo thời gian, nhưng nội dung của nó không nhất thiết phải hoàn chỉnh hoặc được cập nhật một cách đầy đủ. Bất kỳ thông tin nào có sẵn trên Website Di Động Mỹ có thể được thay đổi tại bất kỳ thời điểm nào, và Di Động Mỹ không có nghĩa vụ phải cập nhật thông tin như vậy.

Thông tin được cung cấp trên Di Động Mỹ cho mục đích thông tin chung. Chúng tôi từ chối bất kỳ và tất cả các trách nhiệm liên quan đến độ chính xác, hoàn thiện, tin cậy, hiệu quả, sử dụng, hoặc kết quả sử dụng các thông tin công bố trên Di Động Mỹ, và bạn chịu trách nhiệm hoàn toàn với bất kỳ hành động nào dựa vào việc sử dụng bất cứ thông tin công bố trên Di Động Mỹ.

 1. Từ chối các bảo đảm

Bạn hiểu rằng Di Động Mỹ không thể và không đảm bảo những tập tin có sẵn để tải về từ Internet hoặc các trang web sẽ không chứa virus hoặc các mã phá hoại khác. Bạn chịu trách nhiệm thực hiện đầy đủ thủ tục kiểm tra để đáp ứng các yêu cầu cụ thể để bảo vệ bạn chống virus và các chương trình phá hoại.

 1. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Trong bất cứ trường hợp nào, Di Động Mỹ sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ người nào khác, bên thứ ba nào khác cho mọi hậu quả phát sinh bên ngoài hoặc liên quan đến những điều khoản sử dụng và những dịch vụ của Di Động Mỹ

 

Quy định về thanh toán, mua hàng, hoàn huỷ giao dịch trên website Di Động Mỹ

1. Hướng dẫn sử dụng website

 • Khi vào web của chúng tôi, người dùng tối thiểu phải 18 tuổi hoặc truy cập dưới sự giám sát của cha mẹ hay người giám hộ hợp pháp.
 • Chúng tôi cấp giấy phép sử dụng để bạn có thể mua sắm trên web trong khuôn khổ Điều khoản và Điều kiện sử dụng đã đề ra.
 • Nghiêm cấm sử dụng bất kỳ phần nào của trang web này với mục đích thương mại hoặc nhân danh bất kỳ đối tác thứ ba nào nếu không được chúng tôi cho phép bằng văn bản. Nếu vi phạm bất cứ điều nào trong đây, chúng tôi sẽ hủy giấy phép của bạn mà không cần báo trước.
 • Trang web này chỉ dùng để cung cấp thông tin sản phẩm chứ chúng tôi không phải nhà sản xuất nên những nhận xét hiển thị trên web là ý kiến cá nhân của khách hàng, không phải của chúng tôi.
 • Quý khách phải đăng ký tài khoản với thông tin xác thực về bản thân và phải cập nhật nếu có bất kỳ thay đổi nào. Mỗi người truy cập phải có trách nhiệm với mật khẩu, tài khoản và hoạt động của mình trên web. Hơn nữa, quý khách phải thông báo cho chúng tôi biết khi tài khoản bị truy cập trái phép. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, dù trực tiếp hay gián tiếp, đối với những thiệt hại hoặc mất mát gây ra do quý khách không tuân thủ quy định.
 • Trong suốt quá trình đăng ký, quý khách đồng ý nhận email quảng cáo từ website. Sau đó, nếu không muốn tiếp tục nhận mail, quý khách có thể từ chối bằng cách nhấp vào đường link ở dưới cùng trong mọi email quảng cáo.

2. Ý kiến khách hàng

Tất cả nội dung trang web và ý kiến phê bình của quý khách đều là tài sản của chúng tôi. Nếu chúng tôi phát hiện bất kỳ thông tin giả mạo nào, chúng tôi sẽ khóa tài khoản của quý khách ngay lập tức hoặc áp dụng các biện pháp khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

3.  Đặt hàng và xác nhận đơn hàng

Khi quý khách đặt hàng tại Didongmy.com, chúng tôi sẽ nhận được yêu cầu đặt hàng và gửi đến quý khách mã số đơn hàng. Tuy nhiên, yêu cầu đặt hàng cần thông qua một bước xác nhận đơn hàng, Didongmy.com chỉ xác nhận đơn hàng nếu yêu cầu đặt hàng của quý khách thỏa mãn các tiêu chí thực hiện đơn hàng tại Didongmy.com.

Để yêu cầu đặt hàng được xác nhận nhanh chóng, quý khách vui lòng cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin liên quan đến việc giao nhận, hoặc các điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi (nếu có) mà quý khách tham gia.

4. Giá trị đơn hàng và hình thức thanh toán

Didongmy.com cung cấp các hình thức thanh toán: tiền mặt khi nhận hàng, thẻ Thanh toán Quốc tế hoặc thẻ Thanh toán Nội địa.

Trừ một số trường hợp có ghi chú riêng, thông thường quý khách có thể lựa chọn một trong 3 hình thức thanh toán trên khi tiến hành đặt hàng. Tuy nhiên, để đảm bảo tính an toàn dành cho quý khách trong quá trình thanh toán, đối những đơn hàng có giá trị cao, Didongmy.com chỉ chấp nhận hình thức thanh toán trước bằng thẻ Thanh toán Quốc tế hoặc thẻ Thanh toán Nội địa.

5. Mua hàng từ xa

Không cần trực tiếp đến cửa hàng, khách hàng có thể lựa chọn cách mua hàng online bằng cách chọn một trong những cách sau:

Cách 1: Gọi điện thoại đến tổng đài 0942.99.77.66 từ 9h00-21h00 (cả CN & ngày lễ) để đặt hàng, nhân viên Di Động Mỹ luôn sẵn sàng phục vụ, tư vấn và hỗ trợ quý khách mua được sản phẩm ưng ý.

Cách 2: Đặt mua hàng online trên website didongmy.com

Đối với đơn hàng nội thành, Di Động Mỹ giao hàng trong ngày. Đối với đơn hàng ngoại thành, thời gian giao hàng từ 2 - 4 ngày.

Thông tin chuyển khoản:

 • Nguyễn Văn Giàu
 • STK: 913 424 9999
 • Ngân hàng: Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank)

6. Chương trình khuyến mãi

Với mong muốn mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng, Didongmy.com thường xuyên có các chương trình giảm giá đặc biệt. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng cho khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng của Didongmy.com, chúng tôi có quyền từ chối các đơn hàng không nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân, mua hàng số lượng nhiều hoặc với mục đích mua đi bán lại khi quý khách tham gia các chương trình khuyến mãi.

Didongmy.com có quyền từ chối các đơn hàng không thỏa mãn điều khoản và điều kiện tham gia các chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo đến khách hàng. Vì vậy, xin quý khách vui lòng tham khảo kĩ Thể lệ của từng chương trình trước khi tham gia.

7. Mã giảm giá

Mã giảm giá là hình thức chiết khấu mà didongmy.com dành cho khách hàng có thể có giá trị giảm một phần hoặc toàn phần giá trị của đơn hàng.

Mỗi đơn hàng chỉ có thể áp dụng 1 mã giảm giá, quý khách sẽ nhận được thông tin chi tiết về điều khoản và điều kiện sử dụng mã giảm giá kèm theo. Để đảm bảo tính công bằng cho khách hàng là người tiêu dùng cuối cùng của Didongmy.com, chúng tôi có quyền từ chối các đơn hàng không nhằm mục đích sử dụng cho cá nhân, mua hàng số lượng nhiều hoặc với mục đích mua đi bán lại.

Didongmy.com có quyền từ chối các đơn hàng sử dụng mã giảm giá không thỏa mãn điều khoản và điều kiện sử dụng mã giảm gía mà không cần thông báo trước. Mã giảm giá trong trường hợp này sẽ không được cấp lại. Ngoài ra, Didongmy.com có quyền từ chối việc gia hạn mã đã hết hạn sử dụng, mã không được sử dụng hết giá trị hoặc các trường hợp đơn phương ngừng thược hiện đơn hàng phát sinh từ phía quý khách.

8. Khu vực giao hàng

Didongmy.com giao hàng toàn quốc đối với các sản phẩm do chính didongmy.com phân phối.

9. Giá cả

Giá cả sản phẩm được niêm yết tại didongmy.com là giá bán cuối cùng. Giá cả của sản phẩm có thể thay đổi tùy thời điểm và chương trình khuyến mãi kèm theo. Phí vận chuyển hoặc Phí thực hiện đơn hàng sẽ được áp dụng thêm nếu có, và sẽ được hiển thị rõ tại trang Thanh toán khi quý khách tiến hành đặt hàng.

Mặc dù chúng tôi cố gắng tốt nhất để bảo đảm rằng tất cả các thông tin và giá hiển thị là chính xác đối với từng sản phẩm, đôi khi sẽ có một số trường hợp bị lỗi hoặc sai sót. Nếu chúng tôi phát hiện lỗi về giá của bất kỳ sản phẩm nào trong đơn hàng của quý khách, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách trong thời gian sớm nhất có thể và gửi đến quý khách lựa chọn để xác nhận lại đơn hàng với giá chính xác hoặc hủy đơn hàng. Nếu chúng tôi không thể liên lạc với quý khách, đơn hàng sẽ tự động hủy trên hệ thống và lệnh hoàn tiền sẽ được thực hiện (nếu đơn hàng đã được thanh toán trước).

10. Điều kiện và Điều khoản sử dụng Phiếu Giảm Giá và Mã Giảm Giá

Các điều khoản và điều kiện sau (T&C) sẽ được áp dụng cho các lượt sử dụng phiếu giảm giá hoặc mã giảm giá dành cho các chương trình khuyến mãi (sau đây gọi chung là “Phiếu Giảm Giá”), với điều kiện là các phiếu giảm giá này được cấp không điều kiện. Thông tin chi tiết về điều kiện và điều khoản sử dụng phiếu giảm giá và mã giảm giá vui lòng liên hệ tổng đài CSKH: 0942.99.77.66

11. Thông tin sản phẩm

didongmy.com cung cấp thông tin chi tiết đối với từng sản phẩm mà chúng tôi đăng tải, tuy nhiên chúng tôi không thể cam kết cung cấp thông tin đầy đủ một cách chính xác, toàn vẹn, cập nhật, và không sai sót đối với từng sản phẩm.

Trong trường hợp sản phẩm quý khách nhận được không đúng như những gì didongmy.com đã mô tả trong phần thông tin sản phẩm, quý khách vui lòng thông tin đến bộ phận Hỗ trợ khách hàng trong thời gian sớm nhất kể từ khi nhận hàng đồng thời đảm bảo sản phẩm trong tình trạng chưa qua sử dụng để được hỗ trợ đổi trả. Thông tin chi tiết về chính sách đổi trả vui lòng tham khảo tại: Chính sách bảo hành

12. Chính sách về hàng giả, hàng nhái, hàng không đúng chất lượng

Didongmy.com hướng đến việc cung cấp hàng hóa và chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng qua các sản phẩm được đăng bán trên trang web của chúng và từ chối bán các sản phẩm sản xuất trái phép, sao chép, hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ…

Trong trường hợp quý khách có nghi ngờ sản phẩm sản xuất trái phép, sao chép, hàng giả, hàng nhái, không rõ nguồn gốc xuất xứ…, vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi bằng cách liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ khách hàng 087.9999.303 để được xác thực thông tin và hỗ trợ.

13. Thương hiệu và bản quyền

Mọi quyền sở hữu trí tuệ (đã đăng ký hoặc chưa đăng ký), nội dung thông tin và tất cả các thiết kế, văn bản, đồ họa, phần mềm, hình ảnh, video, âm nhạc, âm thanh, biên dịch phần mềm, mã nguồn và phần mềm cơ bản đều là tài sản của chúng tôi. Toàn bộ nội dung của trang web được bảo vệ bởi luật bản quyền của Việt Nam và các công ước quốc tế. Bản quyền đã được bảo lưu.

14. Quyền pháp lý

Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và Tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam sẽ giải quyết bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trái phép trang web này.

15. Quy định về bảo mật

Trang web của chúng tôi coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất bảo vệ thông tin và việc thanh toán của quý khách. Thông tin của quý khách trong quá trình thanh toán sẽ được mã hóa để đảm bảo an toàn. Sau khi quý khách hoàn thành quá trình đặt hàng, quý khách sẽ thoát khỏi chế độ an toàn.

Quý khách không được sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Trang web cũng nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống. Cá nhân hay tổ chức vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.
Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

16. Thanh toán an toàn và tiện lợi tại Didongmy.com

Mọi khách hàng tham giao giao dịch tại Didongmy.com qua thẻ tín dụng quốc tế đều được bảo mật thông tin bằng mã hóa. Qua đó, khi thực hiện thanh toán qua mạng quý khách lưu ý các chi tiết sau:

Chỉ sử dụng trang web có chứng chỉ thanh toán an toàn.

Tuyệt đối không cho người khác mượn thẻ tín dụng hoặc tài khoản của mình để thực hiện thanh toán tại Didongmy.com; trong trường hợp phát sinh giao dịch ngoài ý muốn, quý khách vui lòng thông báo cho Didongmy.com biết để có thể hỗ trợ kịp thời.

Kiểm tra tài khoản ngân hàng của mình thường xuyên để đảm bảo tất cả giao dịch qua thẻ đều nằm trong tầm kiểm soát.

17. Giao kết giao dịch tại Didongmy.com

Khách hàng khi mua sắm tại Didongmy.com phải thực hiện các thao tác đặt hàng và nhận hàng theo trình tự sau:

Cách 1: Thanh toán trước online qua thẻ tín dụng (Visa, Master card, JCB,...)

 • Bước 1: Khách hàng đặt hàng, cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực
 • Bước 2: Khách hàng thanh toán trước;
 • Bước 3: Didongmy.com kiểm tra, xác nhận đơn hàng và chuyển hàng;
 • Bước 4: Khách hàng kiểm tra và nhận hàng;

Cách 2: Thanh toán sau:

 • Bước 1: Khách hàng đặt hàng; cung cấp thông tin đầy đủ, xác thực
 • Bước 2: Tiến hành đặt cọc 1 phần giá trị đơn hàng (Tối thiểu 500.000đ)
 • Bước 3: Didongmy.com xác thực đơn hàng;
 • Bước 4: Didongmy.com xác nhận thông tin khách hàng (điện thoại, tin nhắn, email);
 • Bước 5: Didongmy.com chuyển hàng;
 • Bước 6: Khách hàng nhận hàng và thanh toán số tiền còn lại;

Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, khách hàng thông báo cho Didongmy.com qua đường dây nóng 0942.99.77.66

* Lưu ý: Đối với khách hàng thanh toán thẳng bằng thẻ tín dụng (Visa/Master/JCB) sẽ phải thanh toán thêm phí 2.5% trên tổng giá trị đơn hàng. Khi đặt hàng thành công sẽ có nhân viên gọi lại xác nhận giao dịch, khách đồng ý mức phí thì thanh toán mới xác nhận thành công.

18. Thay đổi, hủy bỏ giao dịch tại Didongmy.com

Trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

 • Thông báo cho Didongmy.com về việc hủy giao dịch qua đường dây nóng 0942.99.77.66 hoặc lời ghi nhắn tại website Didongmy.com
 • Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó
 • Nếu hàng hoá quý khách đặt hàng có xảy ra sự cố như hàng lỗi, hết hàng (Đối với khách hàng đã thanh toán trước bằng chuyển khoản, sẽ được hoàn trả đủ 100%). Đối với các giao dịch trả góp qua thẻ tín dụng Visa/Master, hoặc qua Kredivo có 1 phần phí chuyển đổi trả góp hoặc phí dịch vụ. Di Động Mỹ sẽ chỉ hoàn lại đúng số tiền hàng hoá cho khách hàng, phần phí trả góp khách hàng có nghĩa vụ tiếp tục thực hiện đối với đơn vị, ngân hàng do đã chuyển đổi trả góp không hoàn lại được. Do Di Động Mỹ sẽ hoàn trả đủ 100% giá trị hàng hoá để khách hàng có thể chọn mua sản phẩm khác có giá trị tương đương,...vv

19. Giải quyết hậu quả do lỗi nhập sai thông tin thương mại tại Didongmy.com

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác khi tham gia giao dịch tại Didongmy.com. Trong trường hợp khách hàng nhập sai thông tin gửi vào trang thông tin điện tử bán hàng Didongmy.com, Didongmy.com có quyền từ chối thực hiện giao dịch. Ngoài ra, trong mọi trường hợp, khách hàng đều có quyền đơn phương chấm dứt giao dịch nếu đã thực hiện các biện pháp sau đây:

 • Thông báo cho Didongmy.com qua đường dây nóng 0942.99.77.66 hoặc lời nhập nhắn tại Website Didongmy.com
 • Trả lại hàng hoá đã nhận nhưng chưa sử dụng hoặc hưởng bất kỳ lợi ích nào từ hàng hóa đó.

20. Giải quyết tranh chấp

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Didongmy.com hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật bảo vệ Người tiêu dùng Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

21. Quy định chấm dứt thỏa thuận

Trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc vi phạm Quy Định sử dụng trang web, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc khóa tài khoản của quý khách vĩnh viễn. Nếu quý khách không hài lòng với trang web hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy tắc, chính sách, hướng dẫn, hoặc cách thức vận hành của Didongmy.com thì biện pháp khắc phục duy nhất là ngưng làm việc với chúng tôi.

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...
suncity oxbet bk8 s666 11bet zbet lode88 12bet nbet hb88 kubet77 fcb8 k8 mig8 top88 sbobet vnloto onebox63 vwin bet69 zowin win2888 sun hotlive bet168 ibet888 33win bong99 kubet w88 bong88 m88 vn88 xoso66 vobo88 binh88 jdb666 corona888 kimlong90 hb88g pua88 dd7 8xbet